Tyrezjasz

49 tekstów – auto­rem jest Ty­rez­jasz . 

You & Me

Trzy­mam moc­no cię za rękę,
idąc przez tłumy nieznajomych.
Ra­zem ma­my siłę by zmienić świat,
ra­zem możemy więcej,
ra­zem możemy wszystko.
Na­wet gdy zgu­bimy się we mgle,
miłość wskaże nam kierunek,
by połączyć nas na nowo... 

erotyk • 9 listopada 2017, 21:10

Śniłem i byłem szczęśliwy,
bo tyl­ko sen przy­nosi uko­jenie,
gdy cały świat z dnia na dzień tra­ci ostrość,
ko­lory zle­wają się w jeden
obojętny dla mo­jego umysłu.
Gdy ot­worzyłem oczy zrozumiałem,
że koszmar powrócił, nic już nie czułem.
Mo­ja świado­mość była zam­knięta w mo­jej głowie, stłoczo­na i słaba.
Tak bar­dzo te­go się bałem. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 7 czerwca 2017, 10:52

Ciężko jest żyć lek­ko. Ta­kie ba­nal­ne a tak praw­dzi­we,
każdy ma te kil­ka słów za nic, lecz każdy je pow­tarza,
gdy tyl­ko raz je usłyszy. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2016, 00:11

Zra­nione ser­ce krwa­wi, ro­zum sta­je się bez­radny, dusza cier­pi, ciało umiera. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2014, 20:50

Ambitność

Am­bicja może przy­pomi­nać kwiat,
który każdy w swo­jej wyob­raźni po­siada,
tak sa­mo jak każdy człowiek jest in­ny od pozostałych,
tak ten kwiat wyróżnia się swy­mi cechami.
Kar­miona zwy­cięstwa­mi,
osiągnięciami i spełniony­mi marze­niami w życiu,
rozkwita [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2014, 18:03

Pew­ni ludzie na świecie są ta­cy sa­mi, wszys­cy pot­ra­fią ut­rzy­mywać kłam­stwo przy życiu lub uk­ry­wać prawdę la­tami, tyl­ko dla swo­jego dob­ra, i nies­te­ty za­pomi­nają na­wet o naj­bliższych,
P.S. Z całym sza­cun­kiem niena­widzę was za to. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 stycznia 2014, 16:36

Kim chcesz być w życiu?
Ja chcę być szczęśliwy.
Ale naprawdę?!
Nap­rawdę, to się boję myśleć o tym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2013, 16:16

Każdy dob­rze o tym wie, że mogę z ciebie zad­rwić ale praw­dy i tak nie zmienię,
a jed­nak wszys­cy wierzą w to co powiedziałem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2013, 10:17

Iro­nia lo­su, chcieć um­rzeć, bo oso­ba która jest dla ciebie całym światem,
jest tak nies­po­tyka­na w życiu,
że two­je otocze­nie nie pot­ra­fi jej zaak­cepto­wać i wo­li być wro­giem niż przy­jacielem,
choć liczyłeś z całego ser­ca na to,
że te dwie rzeczy ja­koś się po­godzą ze sobą,
a my te­raz cier­pi­my KOCHANIE. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2013, 18:11

Gdy ser­ce bo­li, oczy to pokażą. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 października 2013, 21:49

Tyrezjasz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tyrezjasz

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 listopada 2017, 21:10Tyrezjasz do­dał no­wy tek­st You & Me 

7 czerwca 2017, 13:20Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Śniłem i byłem szczęśli­wy, bo [...]